Meld u hier aan

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de cursus Survival kids jaarrond.  

Informatie:

  • U ontvangt per mail alle praktische informatie zoals, locatie, uitrustig, veiligheid etc.
  • Wij sturen u per whatsapp een betaalverzoek. Na de betaling is de boeking compleet.
  • U wordt toegevoegd aan een whatsapp groep.


Covid19 maatregelen. Wij houden te allen tijde de richtlijnen van het RIVM aan. Wij houden bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van de ouders. Bij de kinderen is dit anders, 1,5 meter afstand kunnen we tijdens het feest niet garanderen. Maar we geven geen handjes of high 5’s en doen niet aan (groeps)knuffels. Wij werken met handschoentjes tijdens het koken in de natuur. Indien gewenst werken wij met mondkapjes. Tevens vragen wij ontsmettingsmiddelen mee te nemen voor uw handen. Overigens maken wij gebruik van het beste ventilatie systeem, de buitenlucht.

Wij hebben er zin in!

Algemene Voorwaarden ROOTS Buitenavonturen

R. Witte h.o.d.n. ROOTS Buitenavonturen (hierna: ROOTS) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72588330 en is gevestigd aan Oldenhoff 19 (1391VR) te Abcoude.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ROOTS.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon (het minderjarig kind) die feitelijk deelneemt aan de Diensten.

5. Diensten: de Diensten van ROOTS zijn het plannen en organiseren van kinderfeestjes ten behoeve van Opdrachtgever, alsmede het verzorgen van cursussen op gebied van de (basis)survival-technieken en praktijklessen in de natuur waaronder een survival-run.

6. Dienstverlener: ROOTS h.o.d.n. ROOTS biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: ROOTS.

7. Opdrachtgever: de Consument die ROOTS heeft aangesteld, of waaraan ROOTS een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en ROOTS, alsmede voorstellen van ROOTS voor Diensten die door ROOTS aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ROOTS waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ROOTS, elke Overeenkomst tussen ROOTS en Opdrachtgever en op elke dienst die door ROOTS wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ROOTS aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met ROOTS is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval ROOTS niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door ROOTS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. ROOTS is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ROOTS het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor ROOTS gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst betreffende het kinderfeestje komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van ROOTS heeft aanvaard door het kinderfeestje te boeken via de website.

2. De Overeenkomst betreffende de cursus komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van ROOTS heeft aanvaard door middel van het invullen van een aanmeldformulier welke aan Opdrachtgever wordt verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst, alsmede het verschuldigde bedrag te voldoen één week voor aanvang van de cursus.

3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met ROOTS, zal ROOTS de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. ROOTS is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met ROOTS wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ROOTS is verbonden.

7. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij ROOTS met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Opdrachtgever als ROOTS kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover ROOTS ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van ROOTS tegen het overeengekomen tarief. Een Kinderfeestje kan niet tussentijds beëindigd worden.

5. Zowel Opdrachtgever als ROOTS kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval ROOTS in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van ROOTS eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ROOTS nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6.  In geval van ziekte van de jarige, of er een andere overmachtssituatie, kan Opdrachtgever dit 36 uur voor aanvang van het kinderfeestje kosteloos verzetten. Het kinderfeestje dient binnen twee weken ingehaald te worden. Indien Opdrachtgever voorgaande later meldt, is ROOTS gerechtigd om 40% van het offertebedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Indien de avonturier van ROOTS ziek is of anderszins verhinderd, dan wordt het feestje in goed overleg ingehaald.

8. Indien Opdrachtgever meer dan een kwartier te laat is voor het kinderfeestje, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op het later eindigen van het kinderfeestje.

9. Indien Opdrachtgever een cursus annuleert, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail te melden in verband met de planning. Opdrachtgever ontvangt slechts restitutie van de reeds betaalde gelden, indien zijn/haar plek kan worden ingevuld door andere Deelnemers.

10. In geval van een annulering van de cursus binnen 8 tot 4 weken voor aanvang van de cursus houdt  ROOTS 50% van het offertebedrag in. Bij annuleringen vanaf 4 weken houdt ROOTS 100% van het offertebedrag in.

11. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer de cursus voortijdig beëindigt, heeft Opdrachtgever nimmer recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

1. ROOTS zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ROOTS staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan ROOTS de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door ROOTS aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. ROOTS heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is ROOTS niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ROOTS, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. ROOTS is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt ROOTS Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is ROOTS aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ROOTS of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft ROOTS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van ROOTS. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever c.q. Deelnemer de toegang tot de locatie van ROOTS wordt ontzegd.

9. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever c.q. Deelnemer is Opdrachtgever  c.q. Deelnemer gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

10. Partijen maken duidelijke afspraken over de communicatie. ROOTS is hierin leidend en geeft richtlijnen die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden in geval van een kinderfeestje, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee ROOTS kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met ROOTS niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever. 

11. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. ROOTS is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart ROOTS voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever en/of Deelnemers tijdens het kinderfeestje gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.

12. In geval van het kinderfeestje is ROOTS gerechtigd richtlijnen te stellen, zoals de minimum leeftijd van de kinderen, het maximum aantal kinderen (tot 15 kinderen) en de prijs per kind en/of ouder en/of verzorger.

13. Indien er sprake is van een kinderfeestje, komen partijen overeen dat minimaal één ouder/verzorger aanwezig dient te zijn op kinderfeestje.

14. Opdrachtgever is verplicht om de gezondheidsverklaring in te vullen voor aanvang van het kinderfeestje.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door ROOTS verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ROOTS niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. ROOTS is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is ROOTS verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ROOTS voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. ROOTS kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is ROOTS gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ROOTS.

4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de survival-run ten aanzien van Deelnemers c.q. kinderen. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van het kinderfeestje en/of cursus, aan ROOTS aan te geven indien deelnemer c.q. kind last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor de deelnemer c.q. kind  niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.

5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan survival-run en/of cursus en/of het gebruiken van de faciliteiten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever c.q. Deelnemer.

6. Opdrachtgever c.q. Deelnemer dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is ROOTS gerechtigd om Opdrachtgever c.q. Deelnemer de toegang tot ROOTS voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever c.q. Deelnemer en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.

7. Deelnemer dient passende kleding te dragen die vies mogen worden. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer dit nalaat, is Opdrachtgever/Deelnemer hier zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van de kleding. Tevens dient Opdrachtgever een handdoek mee te nemen.

8. Opdrachtnemer c.q. Deelnemer dient tevens rekening te houden met slechte weersomstandigheden zoals regen. Het kinderfeestje zal in een dergelijke situatie doorgaan, tenzij er sprake is van code oranje. Indien er sprake is van code oranje wordt het gevaarlijk en last ROOTS het kinderfeestje af. De weercodes worden vanaf twee dagen van tevoren gegeven. Indien het kinderfeestje niet door kan gaan door slechte weersomstandigheden, zal ROOTS een vervangende binnen locatie regelen. Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, zal ROOTS in overleg met Opdrachtgever het kinderfeestje verplaatsen naar een ander moment.

9. Het gebruik van de faciliteiten van ROOTS is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van ROOTS te houden.

Artikel 8 – Cursus

1. ROOTS verzorgt een cursus voor Deelnemer. ROOTS is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.

2. De cursus vindt plaats op locatie van ROOTS of een nader te bepalen locatie door ROOTS. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn op de betreffende locatie.

3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de cursus aanwezig is, heeft ROOTS het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de bijeenkomst,  indien deelname naar opvatting van ROOTS de overige Deelnemers dermate zal verstoren. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

4. De cursus wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal ROOTS schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. Indien tijdens de uitvoering van de cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal ROOTS de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

6. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.

7. Indien Deelnemer verplicht is de zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst, zal ROOTS Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.

8.  ROOTS zal zich inspannen om het beschreven programma aan te bieden zoals het op de website beschreven is, doch bestaat er altijd een kans dat ROOTS tijdens een cursus het programma (moet) aanpassen.

9. ROOTS is gerechtigd om een Opdrachtgever c.q. Deelnemer te weigeren. Als Deelnemer aan de activiteiten van ROOTS wordt van de Deelnemer verwacht dat hij/zich zich tijdens de cursus op een redelijke wijze gedraagt naar ROOTS en andere deelnemers. ROOTS verwacht dat Deelnemer de (veiligheids)instructies en afspraken opvolgt. ROOTS behoudt zich het recht voor om iemand van de cursus weg te sturen, zonder terugbetaling van het cursusgeld. Mogelijke gevallen zijn:

  • gebruik van drugs en/of alcohol;
  • beledigend of gewelddadig gedrag.

10. ROOTS is gerechtigd de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van ROOTS om de cursus te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is ROOTS gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de cursus te weigeren.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ROOTS is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ROOTS, ROOTS een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw). De reiskosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen.

2. ROOTS voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Indien Opdrachtgever meerdere kinderen wil laten deelnemen aan het kinderfeestje, is ROOTS gerechtigd per kind een extra bedrag in rekening te brengen.

4. Betaling geschiedt bij voorkeur vooraf, tenzij anders overeengekomen. Het bedrag van de cursus dient één week voor start van de cursus te worden voldaan. Indien er sprake is van een kinderfeestje, dient Opdrachtgever de helft van het verschuldigde bedrag bij boeking te voldoen. Het restant dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het kinderfeestje te worden voldaan.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door ROOTS ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag in termijnen dient te betalen, dient Opdrachtgever voor deze service een meerprijs te voldoen.

8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. ROOTS is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ROOTS.

11. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal ROOTS zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien ROOTS meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. ROOTS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever c.q. Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ROOTS de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van ROOTS verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever ROOTS tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien ROOTS op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is ROOTS gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. ROOTS heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor ROOTS gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. ROOTS is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. ROOTS is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om ROOTS te vergoeden voor elk financieel verlies dat ROOTS lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overmacht

1. ROOTS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van ROOTS wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ROOTS, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan ROOTS zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van ROOTS of door haar ingeschakelde adviseurs, (vii) slechte weersomstandigheden en (viii) overige situaties die naar het oordeel van ROOTS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. ROOTS is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van ROOTS alleen geacht te bestaan indien ROOTS dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ROOTS, is ROOTS uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever ROOTS binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ROOTS deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ROOTS in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van diensten door ROOTS leidt tot aansprakelijkheid van ROOTS, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ROOTS. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van ROOTS verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van ROOTS komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ROOTS.

5. ROOTS sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ROOTS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. ROOTS is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van ROOTS.

7. Opdrachtgever dient voor aanvang van de Dienst akkoord te gaan met de activiteiten. Ook is ROOTS niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname Diensten en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan de Dienst. In geval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de Dienst kenbaar gemaakt te worden aan ROOTS. ROOTS is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.

8. Opdrachtgever vrijwaart ROOTS voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ROOTS geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van ROOTS.

9. Enige door ROOTS opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van ROOTS.

10. De inhoud van het opgeleverde advies van ROOTS is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van ROOTS opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van ROOTS. ROOTS is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

11. Het succesvol afronden van de cursus door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de cursus. Op ROOTS rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst.

12. ROOTS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ROOTS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van ROOTS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ROOTS binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van ROOTS.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. ROOTS en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan ROOTS bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ROOTS is verkregen.

2. Indien ROOTS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en ROOTS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ROOTS niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door ROOTS aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van ROOTS vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal ROOTS vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van ROOTS is verspreid.

4. De geheimhoudingsverplichting legt ROOTS ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ROOTS waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, presentaties,modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij ROOTS en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van ROOTS worden overgedragen aan Opdrachtgever, is ROOTS gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van ROOTS rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ROOTS. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door ROOTS opgeleverde zaken, dient ROOTS expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van ROOTS rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van ROOTS, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ROOTS verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan ROOTS zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart ROOTS van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart ROOTS voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart ROOTS voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ROOTS verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Indien op basis van de opdracht Opdrachtgever minderjarigen laat deelnemen aan de Diensten van ROOTS dan staat Opdrachtgever er voor in dat daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of voogd. Indien die toestemming ontbreekt vrijwaart Opdrachtgever ROOTS voor alle aanspraken op welke grond dan ook van die ouder(s) of voogd indien de toestemming blijkt te ontbreken.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van ROOTS of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@buitenavonturen.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ROOTS de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. ROOTS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen ROOTS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. ROOTS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ROOTS en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.